Skontaktuj się z nami: +48 (17) 85 00 871, E-mail: sklep@dexpol.com
Rewolucja w kuchni! Gotowanie induk­cyjne – szy­bkie, proste i bez­pieczne przyrządzanie ulu­bionych potraw. Oszczęd­ność czasu, min­i­mal­iza­cja kosztów

Korzystne warunki współpracy hurtowej

Jesteś zain­tere­sowany kup­nem więk­szej liczby gar­nków induk­cyjnych? Naw­iąż współpracę z Dex­polem – dys­try­b­u­torem artykułów m.in. z Chin. Oferta hur­towni dedykowana jest do małych i śred­nich sklepów, hur­towni oraz dys­try­b­utorów. Dex­pol nie narzuca ilości min­i­mal­nej, zamówienia real­i­zowane są już od jed­nej sztuki przy zachowa­niu korzyst­nych cen. Hur­tow­nia zapew­nia szy­bką dostawę zamówionych towarów, a warunki i ter­miny płat­ności dopa­sowane są indy­wid­u­al­nie do każdego klienta. Firma Dex­pol gwaran­tuje fachowe doradztwo w zakre­sie doboru i wyceny pro­duk­tów oraz możli­wość obe­jrzenia towarów na stronie inter­ne­towej. Wszelkie pyta­nia doty­czące współpracy prosimy kierować na adres e-mail sklep@dexpol.com lub pod nr. tel. 17 850 08 71697 074 122.

Gotowanie induk­cyjne

Na czym polega

Pomiędzy powierzch­nią płyty induk­cyjnej a zna­j­du­ją­cym się na niej naczyniem wyt­warza się pole mag­ne­ty­czne. To z kolei generuje prądy w naczyniu i dzięki temu zostaje nagrzane. Ciepło gro­madzi się bezpośred­nio w naczyniu przenika­jąc żywność. Płyta po zdję­ciu gar­nka automaty­cznie stygnie.
więcej..

Dla kogo

Gotowanie induk­cyjne doce­ni­ają nowoczesne gospo­dynie domowe, które poszukują rozwiązań uspraw­ni­a­ją­cych codzi­enne obow­iązki. Wybier­ają kuch­nie induk­cyjne, bo można na nich gotować szy­bko, eko­nom­icznie, zdrowo i bardzo bez­piecznie. Gotowanie induk­cyjne służy także debi­u­tan­tom w kuchni.
więcej..

W jakich naczyniach

Do gotowa­nia induk­cyjnego sto­su­jemy naczy­nia z ide­al­nie płaskim dnem, z met­ali przy­cią­ga­ją­cych magnes — gar­nki z żelaza, emaliowanego lub nieemaliowanego lanego żelaza, stali, stali nierdzewnej i alu­minium z oznacze­niem – przys­tosowane do kuchni indukcyjnej.
więcej..

Oferta

Zestaw gar­nków Eden­berg z powłoką ceramiczną

Gar­nki wyko­nane zostały z odle­wanego stopu alu­minium, pokryte powłoką ceram­iczną, zapo­b­ie­ga­jącą przy­wiera­niu, odporną na ścieranie i wysokie tem­per­atury.
Cena: 179,00 zł
Kup Teraz

Gar­nki induk­cyjne z powłoką teflonową

Zestaw gar­nków wyko­nany z wysok­iej jakości stali szla­chet­nej odpornej na pękanie, zarysowanie, nawet przy trud­nych warunk­ach użytkowa­nia.
Cena: 189,00 zł
Kup Teraz

Patel­nia ceram­iczna z dodatkową pokrywą

Patel­nia ceram­iczna jest tward­sza od typowych patelni i bardziej odporna na ścieranie, gwał­towne zmi­any tem­per­atury, wstrząsy i uderzenia.
Cena: 79,00 zł
Kup Teraz

Bry­t­fanna stalowa induk­cyjna z wkła­dem parowym

Bry­t­fanna z wysok­iej jakości stali nierdzewnej. Posi­ada szy­bko i równomiernie nagrze­wa­jące się dno ter­miczne oraz długo utrzy­mu­jące ciepło.
Cena: 119,00 zł
Kup Teraz

Bry­t­fanna alu­min­iowa z powłoką ceramiczną

Bry­t­fanna z wysok­iej jakości alu­minium pokry­tym nie przy­wier­a­jącą powłoką ceram­iczną. Pozwala na gotowanie z min­i­malną iloś­cią wody.
Cena: 99,00 zł
Kup Teraz

Bry­t­fanna alu­min­iowa z powłoką ceramiczną

Bry­t­fanna wyko­nana z wysok­iej jakości alu­minium pokry­tym nie przy­wier­a­jącą powłoką ceram­iczną. Łatwo utrzy­mać ją w czys­tości.
Cena: 119,00 zł

Kup Teraz

Nowości

Zalety gotowa­nia indukcyjnego

Oszczęd­ność czasu

Na pod­grzanie 2 litrów wody o tem­per­aturze 20ºC do tem­per­atury 95ºC kuchenka induk­cyjna o mocy 2800 W potrze­buje tylko 5 minut, pod­czas gdy tej samej mocy płytka elek­tryczna potrze­buje 7 minut, a pal­nik gazowy aż 10 minut. Gotowanie induk­cyjne pozwala zaoszczędzić kilka cen­nych minut, a w dłuższym okre­sie nawet godzin, cho­ci­ażby na tworze­nie włas­nych przepisów.

Oszczęd­ność energii

Kuch­nia induk­cyjna pod­grzewa wyłącznie dno naczy­nia, dzięki temu ener­gia nie rozprasza się. Po zdję­ciu naczy­nia automaty­cznie przełącza się w tryb oczeki­wa­nia, nie mar­nu­jąc prądu na „puste prze­biegi”. Ponownie uruchamia się po jego umieszcze­niu. Gotowanie induk­cyjne obniża rachunki za prąd, dzięki temu zaoszczęd­zone pieniądze możesz przez­naczyć cho­ci­ażby na nowy garnek.

Bez­pieczeństwo

Gotowanie induk­cyjne wyk­lucza możli­wość poparzenia. Płyta pozostaje chłodna jeśli zna­jdzie się na niej inny przed­miot niż odpowiedni gar­nek (wid­elec) lub ręka. Można ją zapro­gramować, by nie włączała się na przy­pad­kowe dotknię­cie lub wyłączała po upły­wie wyz­nac­zonego czasu gotowa­nia. Przy tem­per­aturze powyżej 60°C uruchamia się ostrzeże­nie, syg­nal­i­zowane czer­woną diodą.

Kon­trola temperatury

Gotowanie induk­cyjne prze­b­iega pod całkow­itą kon­trolą. Utrzy­manie odpowied­niej tem­per­atury jest banal­nie proste. Pole nagrzewa się kiedy tem­per­atura w gar­nku jest zbyt niska, a wyłącza się, gdy jest za wysoka. Dzięki temu unikamy przy­palonych potraw i uciążli­wego mycia. Ustaw­ienia poziomu mocy pozwalają reg­u­lować temperaturę.

Łat­wość czyszczenia

Gotowanie induk­cyjne wyk­lucza przykre niespodzianki w kuchni. Dzięki temu, że żywność jest pod­grze­wana w sposób jed­norodny nie przy­wiera do powierzchni naczyń. Płyta jest cały czas chłodna, można łatwo zetrzeć z niej zabrudzenia. Płaską powierzch­nię wystar­czy przetrzeć wilgo­tną ściereczką, uży­wa­jąc płynu do mycia naczyń.

Zdrowe gotowanie

Szy­bko uzyski­wana i pre­cyzyjnie dozowana tem­per­atura pozwala przyrządzać zdrowe i smaczne potrawy. Mięso jest bardziej soczyste, a warzywa zachowują cenne wit­a­miny. Gotowanie induk­cyjne to nie tylko oszczędne i bez­pieczne gotowanie, ale przede wszys­tkim zdrowe. To szczegól­nie cenna cecha decy­du­jąca o pop­u­larności gar­nków indukcyjnych.

Kon­takt

Wyświ­etl więk­szą mapę

Adres

Zna­jdź nas

DEXPOL sp.j. A. Mazurkiewicz, P. Smoleński
36–060 Głogów Małopol­ski Rudna Mała 160 tel. (0 17) 85 00 871 tel. kom. 697 074 101 sklep@dexpol.com

Wyślij wiado­mość

Twoje imie (wyma­gane)

Twój e-mail (wyma­gane)

Temat

Wiado­mość

Przepisz kod z obrazka
captcha

Links:oakley sunglasses outletoakley sunglasses outletBeats By Drecheap beats by dreCheap Beats By Drecheap beats by drelouis vuitton outletlouis vuitton outletlouis vuitton outletray ban sunglasses outletcheap beats by drecheap beats by drecheap beats by drecheap beats by drecheap beats by drecheap beats by drecheap beats by drecheap beats by dreray ban sunglasses outletray ban sunglasses outletray ban sunglasses outletray ban sunglasses outletoakley sunglasses outletoakley sunglasses outletoakley sunglasses outletChristian louboutin outletChristian louboutin outletChristian louboutin outletChristian louboutin outletlouis vuitton outletlouis vuitton outlet
Back to Top