Jak gotować na płycie indukcyjnej

Gotowanie induk­cyjne stało się ostat­nio sza­le­nie modne, ponieważ speł­nia w stu pro­cen­tach wyma­gania współczes­nych klien­tów, którzy chcą gotować szy­bko, eko­nom­icznie i bez­piecznie. Ciepło wyt­warzane jest bezpośred­nio w naczyniu, co ogranicza straty energii. Na dowód poniższe zestawienie:
Kuchenki o mocy 2800 W Pod­grzanie 2 l wody w temp. 20ºC do temp. 90ºC Czas
Blat induk­cyjny 225 Wh 5 minut
Płytka elek­tryczna 320 Wh 7 minut
Pal­nik gazowy 390 Wh 10 minut
  Gotowanie induk­cyjne prze­b­iega przy zachowa­niu najwyższego stop­nia bez­pieczeństwa. W odróżnie­niu od innych sposobów gotowa­nia, ciepło pow­staje wów­czas, gdy na powierzchni stawia się naczynie czułe na mag­ne­ty­czne pole, tym samym ryzyko poparzenia jest znacznie mniejsze. Blat bez naczyń pozostaje chłodny. Dla osób niew­ta­jem­nic­zonych przed­staw­iamy wskazówki, o których należy pamię­tać pod­czas gotowa­nia indukcyjnego:
 • Po zago­towa­niu potrawy przełącz moc grza­nia na co najm­niej jeden poziom niżej
 • Sto­suj ener­gooszczędne rozwiąza­nia: korzys­taj z funkcji łączenia dwóch pół w jedno, płyty automaty­cznie rozpoz­nają rozmiar, pozy­cję i ksz­tałt gar­nka oraz funkcji „booster” przyspiesza­jącej gotowanie
 • Sto­suj odpowied­nie gar­nki, przez­nac­zone do kuchni induk­cyjnej. Nie wolno stosować naczyń ceram­icznych, szk­lanych, alu­min­iowych, miedzianych i z brązu. Naczy­nia emaliowane muszą posi­adać wkład z met­alu ferromagnetycznego
 • W pobliżu kuchenki induk­cyjnej nie zostaw­iaj kart kredy­towych, płat­niczych, mogą ulec rozmagnesowaniu

Jakie gar­nki można stosować na kuchni indukcyjnej

Odpowied­nie tworzywo
 • Tylko naczy­nia wyko­nane z met­ali fer­ro­mag­ne­ty­cznych można stosować do gotowa­nia induk­cyjnego. Jest to mate­riał przy­cią­ga­jący magnes. Można użyć gar­nków z żelaza, emaliowanego lub nieemaliowanego lanego żelaza, stali, stali nierdzewnej i alu­minium jeśli posi­adają oznacze­nie – przys­tosowane do kuchni indukcyjnych
 • W prosty sposób można sprawdzić, który gar­nek nadaje się na płytę induk­cyjną: wystar­czy do spodu gar­nka przyłożyć magnes, jeżeli trzyma się dna, to znaczy że jest odpowiedni
 • Najwięksi pro­du­cenci gar­nków pro­dukują naczy­nia nada­jące się do wszys­t­kich rodza­jów kuch­enek. Do takich należą np. gar­nki King­hoff, Berghoff
Właś­ciwa wielkość
 • Sto­suj gar­nki o ide­al­nie płaskim dnie fer­ro­mag­ne­ty­cznym, o śred­nicy zgod­nej z zakre­sem podanym przez producenta
 • Nie należy stosować naczyń z nóżkami lub o wypukłym dnie

Kto nie powinien korzys­tać z kuchni indukcyjnej

Nie zaleca się korzys­ta­nia z kuchni induk­cyjnej osobom z rozrusznikiem serca, ist­nieje ryzyko zagroże­nia dla zdrowia.

Co zysku­jesz gotu­jąc na pły­cie indukcyjnej

 • Szy­bkie i bez­pieczne przyrządzanie potraw
 • Zdrowe potrawy, bogate w witaminy
 • Łatwe mycie
 • Mniejsze koszty